Stichting Vrinden van Zwat

Door de inzet van vrijwilligers, het ter beschikking stellen van de juiste gereedschappen, kennis en gedachtegoed zal het team van Zwat zich op de kerntaken kunnen richten: het leveren van de juiste zorg!

De stichting

Stichting Vrinden van Zwat is een Stichting bij notariële akte opgericht op 19-12-2017. De stichting heeft tot doel: “Het verlenen van materiële en immateriële steun aan de zorgwerkplaatsen van Zwat. Zwat is een zorginstelling die zorg verleent aan mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Zij is daardoor een instelling met een maatschappelijk / algemeen nut (citaat uit stichting statuten).

Haar (onbezoldigde) bestuur bestaat uit:

Beleidsplan

Visie en missie

Visie: Zwat heeft als zorginstelling, die het algemeen en maat-schappelijk nut beoogd, baat bij ondersteuning in de verwezenlijking van haar doelen. De Stichting wil daar graag aan bijdragen.

Missie: Door de inzet van vrijwilligers (voor cliëntentransport en ondersteunende taken), het ter beschikking stellen van de juiste gereedschappen, kennis en gedachtegoed en het bemoedigen van de medewerkers en vrijwilligers, zal het team van Zwat zich op de kerntaken kunnen richten: het leveren van de juiste zorg!

Ambities

In de komende jaren willen we voldoende vrijwilligers en fondsen werven voor de bekostiging en uitvoering van onze doelstelling en daarmee op alle huidige en toekomstige vestigingen van Zwat adequate ondersteuning bieden. Voorts willen we de ANBI status aanvragen zodat fiscale voordelen voor donateurs en sponsors ontstaan.

Sterkten en zwakten

In het stichtingsbestuur is kennis en kunde aanwezig op velerlei gebied en toegang tot netwerken die dat nog eens versterken. Dit zal eenvoudig aangesproken kunnen worden voor de realisatie van onze doelen. Het werven van vrijwilligers die vrijwillig, maar niet vrijblijvend, inzetbaar zijn én uit het juiste hout gesneden zijn voor de omgang met de kwetsbare doelgroepen waar Zwat mee werkt, zal een voortdurende uitdaging zijn. Door onbezoldigd bestuur en effectief en efficiënt administratie voeren, zullen de kosten voor overhead heel gering blijven. De beschikbare tijd die door bestuur en vrijwilligers gevonden kan worden voor uitvoering van de taken voor de Stichting, bepaald het tempo van de progressie in de doelstelling. Daarnaast zal ook de omvang van de beschikbare fondsen een rem kunnen zijn op het tempo. Vanwege de doelstellingen van de Stichting zal een hoge “gunfactor” bewerkstelligd kunnen worden (door communicatie), zodat sponsors en donateurs slechts een kleine drempel hoeven te nemen.

De strategische doelstelling of stappenplan

Voor de realisatie van onze doelen, zullen financiële middelen moeten worden gevonden; Wij willen alle leveranciers benaderen en hen gemotiveerd voorstellen om sponsor of donateur van de Stichting te worden. Verder zullen de daarvoor geschikte uitingen van Zwat worden voorzien van de mogelijkheid om donaties te doen. We zullen webruimte maken voor de Stichting om de doelstelling van de Stichting onder de aandacht te brengen en houden. We zullen acties opzetten om gelden te werven. Bijvoorbeeld het uitgeven van de ‘Zwatkrant’. Voor het werven van vrijwilligers, zal de inzet van bemiddelingsbureaus worden gezocht en de diverse netwerken worden aangesproken. Door strategisch in te kopen, zal passend gereedschap voor de zorgafnemers (deelnemers) beschikbaar worden gesteld op alle vestigingen van Zwat.

Door de IT kennis uit eigen gelederen en netwerk te benutten, zal een hogere effectiviteit en tijd- en kostenbesparing gerealiseerd worden op automatiseringsgebied. Zowel voor het Zwat team als de deelnemers. Voortdurend oog voor subsidieregelingen biedt kansen om beschikbare subsidies aan te vragen. De Stichting Vrinden van Zwat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70340234 en Fiscaal nummer: 858274206

Meer informatie

Wilt u meer informatie, sponsor of donateur worden? Neemt u dan gerust contact met ons op:

Sponsors

Scroll naar boven